Registrace hříběte Genové zdroje - Asociace svazů chovatelů koní

Genové zdroje

Rozhodnutím ministra zemědělství byl dne 20. září 2003 vyhlášen Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů, významných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství. Jeho součástí je i Národní program ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, financovaný Ministerstvem zemědělství České republiky. Národní referenční středisko – Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. – je členem Evropského regionálního střediska pro živočišné genetické zdroje.

Národní program zahrnuje též plemena koní starokladrubský kůň, huculský kůň, slezský norik a českomoravský belgický kůň. Do programu se jako genetický zdroj zařazují čistokrevní jedinci, kteří mají oboustranně známý a doložitelný původ, jsou trvale označeni předepsaným způsobem a jsou zapsáni v plemenné knize (plemenářské evidenci) příslušného plemene.

Žadatel se předem seznámí s metodikou chování daného plemene a předem zváží své technologické možnosti, personální kapacity a další okolnosti nezbytné pro komplexní dodržování této metodiky. Technologie, ustájení a výživa zvířat musí odpovídat požadavkům plemene. Neplnění příslušných ustanovení zákona, vyhlášky a Metodiky účastníkem je považováno za závažné nedostatky, které vedou k vyřazení chovu z Národního programu.

Administrátor dotace je Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s., U Hřebčince 479, Písek 397 01 (dále jen „ASCHK“).

Národní program – registr žadatelů

Žadatel o dotaci, musí být účastníkem Národního programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat. Originál žádosti o zařazení nebo prodloužení stávajícího zařazení fyzické nebo právnické osoby do Národního programu zvířat musí být doručeny do kanceláře ASCHK do 30.6. kalendářního roku v kterém žadatel žádá o zařazení či prodloužení. Poté musí žádost schválit administrátor dotace, určená osoba a předat ji na MZe nejpozději do 31. července daného roku. Platnost programu je 5let.

Genetické zdroje – registr zvířat

Podmínky poskytnutí dotace:

  • žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata evidovaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v plemenné knize slezského norika/českomoravského belgika
  • všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň evidovaná v ústřední evidenci jako živá zvířata a musí být ve vlastnictví žadatele (konečného příjemce dotace) ke dni 30. 9. 2024
  • ohřebení klisny musí být potvrzeno osobou provádějící označování koní, nebo kopií hlášenky o narození hříběte. Abort po 8. měsíci březosti, mrtvě narozené hříbě či jeho úhyn před označením musí vlastník zvířete doložit potvrzením od veterináře na formuláři níže
  • od klisny (hřebce) je k datu, kdy je žádost o dotaci doručena na MZe již odebrán a uložen vzorek genetického materiálu (tj. krev, případně inseminační dávka) v genobance VÚŽV;
  • SN – způsobilý k dotaci je pouze jedinec, který má hotovou analýzu DNA – SNP chipy nebo akreditovanou laboratoří ověřený původ ze strany obou rodičů a splňuje kritérium čistokrevnosti dle Metodiky uchování genetického zdroje zvířat pro plemeno slezský norický kůň, tzn. jedinec s minimálním podílem 87,5 % genů slezského norického koně.

Žádost o dotaci GZ s přílohami (dle individuálních požadavků, uvedených v zásadách) musí být doručena do kanceláře ASCHK do 30.9.. ASCHK podá po ověření oprávněnosti požadavků souhrnnou žádost u VÚŽV. VÚŽV předá všechny žádosti v požadovaném termínu na MZe.

Žádosti ke stažení:

Související soubory:

Partneři