Registrace hříběte Genové zdroje - Asociace svazů chovatelů koní

Genové zdroje

Rozhodnutím ministra zemědělství byl dne 20. září 2003 vyhlášen Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů, významných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství. Jeho součástí je i Národní program ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, financovaný Ministerstvem zemědělství České republiky. Národní referenční středisko – Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. – je členem Evropského regionálního střediska pro živočišné genetické zdroje.

Národní program zahrnuje též plemena koní starokladrubský kůň, huculský kůň, slezský norik a českomoravský belgický kůň.

Do národního programu se jako genetický zdroj zařazují čistokrevní jedinci, kteří mají oboustranně známý a doložitelný původ, jsou trvale ozančeni předepsaným způsobem a jsou zapsáni v plemenné knize (plemenářské evidenci) příslušného plemene.

Vlastníka genetického zdroje zvířete zařadí ministerstvo do Národního programu na základě jeho písemné žádosti (viz níže).

Žadatel se předem seznámí s metodikou chování daného plemene a předem zváží své technologické možnosti, personální kapacity a další okolnosti nezbytné pro komplexní dodržování této metodiky. Technologie, ustájení a výživa zvířat musí odpovídat požadavkům plemene. Žádosti o zařazení se přijímají každoročně do 30.6. Neplnění příslušných ustanovení zákona, vyhlášky a Metodiky účastníkem je považováno za závažné nedostatky, které vedou k vyřazení chovu z Národního programu.

Přiložené soubory:

Partneři