Registrace hříběte Historie - Asociace svazů chovatelů koní

Historie

Chov koní má v naší zemi velkou tradici, která započala již v 9. století a naši koně vždy dobře sloužili svým majitelům a byli i žádaným vývozním artiklem. Šlechtici, měšťané i sedláci využívali každý po svém širokou škálu universální koňské síly, bez které by se lidstvo po šest tisíciletí neobešlo. K výraznému zlepšení chovu koní docházelo od 16. do 18. století, kdy do celé Evropy proudili koně z Iberského či Apeninského poloostrova. Tak se dostávali i k nám, např. do císařské obory v Kladrubech, do Valdštejnovy Smrkovické obory, do Liechtenštejnských stájí v Lednici atd. Ke zlepšení chovu koní v našich zemích přispěly patenty císaře Karla VI. (1736) a Marie Terezie (1763) a řada s tím souvisejících nařízení. Josef II., Leopold II. či František I. podporovali zakládání nových hřebčínů a připouštěcích stanic, neboť v 18. a následně v 19. století probíhalo mnoho válek a bitev, kde bohužel hráli koně významnou roli. V 19. století získal největší oblibu chov anglických plnokrevníků a z nich se vyvinula řada dalších aktuálně existujících plemen. Zemědělství a doprava si vyžádaly chov chladnokrevníků a těžkých teplokrevníků.

K historicky významným plemenům v naší zemi patří především chov starokladrubských koní. Teplokrevní koně chovaní na podkladě starých rakousko-uherských kmenů (Furioso, Gidran, Nonius, North Star, Przedswit…), kteří dali základ českému teplokrevníku, z čehož se v poměrně nedávně době odštěpili například slovenští a moravští teplokrevníci a koně Kinští. Chov noriků ovlivnila tzv. solná stezka vedoucí přes území ČR ze Solnohrad. Belgičtí koně jsou pak chováni na podkladě importovaných ardénských a vlámských koní. Každé plemeno si prošlo svým poměrně dlouhým vývojem a dnes se na našem území chová okolo 40 plemen koní, přičmž pro 23 z nich je v ČR vedena plemenná kniha. Pro 12 plemen je ASCHK přímo uznaným chovatelským sdružením (UCHS), pro řadu dalších je významným partnerem, neboť jim zabezpečuje informační a vzdělávací servis a další chovatelské svazy podléhají plemenným knihám v zemích původů příslušných plemen. Aktuální seznam plemen koní vedených pod ASCHK ČR naleznete v sousedním „okénku“ Chovatelské svazy.

Asociace svazů chovatelů koní je dlouhodobě jednotícím subjektem v českém chovu koní. Význam velké chovatelské organizace mnozí majitelé koní ocení při důležitých jednáních v rámci resortních i mimoresortních řízení, neboť síla ostatních zemědělských chovatelských svazů hospodářských zvířat je strategicky velmi významná. K tomu existuje stále větší konkurence nejenom chovatelská, ale i ekonomická, sportovní a společenská. Koně mají štěstí, že je stále obdivujeme, chováme a oslovují mladou generaci. Odliv zkušených chovatelů dlouhodobě nahrazuje příliv nadšených nových chovatelů či majitelů koní, často ovšem bez patřičného odborného vzdělání… ASCHK ČR se podílí na šíření vzdělávání několika způsoby – vydáváním odborného časopisu, dohledem nad výběrem zástupců do Rad plemenných knih UCHS v rámci ASCHK, osvětou při chovatelských přehlídkách, svodech, zkouškách atd., spoluprací se středními a vysokými zemědělskými školami, státními i privátními chovatelskými podniky, Výzkumným ústavem živočišné výroby v Uhříněvsi, pořádáním či spolupořádáním školení, přednášek, konferencí atd.

Členy asociace se můžete stát prostřednictvím členství v oblastním, či odborném chovatelském svazu příslušného plemene koní, neboť ASCHK ČR je sdružením svazů. Vám, kteří jste již delší či kratší dobu členy těchto svazů děkujeme za vstřícnost a spolupráci, s novými členy po přihlášení do konkrétního svazu se těšíme na spolupráci nastávající. Všem nám společně jde o pozitivní odborný přístup k chovu koní, který respektuje současnou plemenářskou legislativu a chovatelskou tradici a etiku. Jsme rádi, když nacházíme praktická a užitečná řešení, která jsou vedena ve prospěch koní .

Nechť se Vám i Vašim koním dobře daří, to Vám přeje

Prezidium ASCHK ČR

Plemena v ASCHK ČR

Partneři