Registrace hříběte Výzva pro zájemce o vykonávání odborné činnosti pro ASCHK - Asociace svazů chovatelů koní

Výzva pro zájemce o vykonávání odborné činnosti pro ASCHK

Prezidium ASCHK ČR vyhlašuje výzvu pro zájemce o vykonávání odborné činnosti zahrnující registraci, označování a evidenci koní, pro které je ASCHK ČR uzaným chovatelským sdružením. Zájemce musí splňovat především legislativní podmínky zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o označování zvířat a jejich evidenci, Nařízením Komise (ES) 2015/262, která stanovuje způsob označování a evidence koní v ES. Podle § 64 zákona č. 199/1999 Sb., o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů, je povinen doložit Osvědčení o způsobilosti k označování zvířat výžehem a injekční aplikací elektronického identifikátoru a podle § 3 zákona č. 154/2000 Sb., souhlas k činnosti uvedené v § 7 k testování a posuzování koní. § 30 odst. 2 výše uvedeného zákona 154/2000 Sb. říká že: “Osoba uvedená v § 7 odst. 2 se považuje za odborně způsobilou, pokud dosáhla alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou13b) v některém zemědělském oboru nebo v oboru se zaměřením na zemědělství anebo v oboru veterinářství a veterinární prevence; tuto skutečnost je povinna doložit vysvědčením o maturitní zkoušce, případně jiným dokladem o ukončení vzdělání”.

Dalšími podmínkami je předložení finanční nabídky na úkon “registrace hříběte” a úkon “zápis klisny”, znalost ŠP jednotlivých PK vedených ASCHK ČR, či uvedení rozsahu působnosti (myšleno geograficky – oblast kde může působit). Zájemce by měl počítat s tím, že se požadavky na tuto činnost neustále vyvíjí. V nejbližší budoucnosti se jedná především o sběr žíní hříbat za účelem ověření původu a fotografování hříbat i zapisovaných klisen. Ve vzdálenější budoucnosti pak přechod na elektronickou evidenci. Termín pro předložení nabídek je 8.1.2021.