Registrace hříběte Informace ke GZ SN - Asociace svazů chovatelů koní

Informace ke GZ SN

Vážení chovatelé,

V letech 2019 a 2020 byly provedeny SNP testy v populaci plemene SN. V tomto článku vás chceme seznámit s jejich výsledky a z toho plynoucími opatřeními.

Populace genetických zdrojů (GZ) byly ustanoveny po roce 1995 s cílem shromáždit co nejvíce jedinců příslušných k daným plemenům s tím, že se s těmito populacemi bude dále pracovat tak, aby se udržely specifické znaky daného plemene a co možná nejširší genetická diverzita této populace.

Všechny populace GZ jsou od té doby postupně očišťovány od zbytků jiných plemen, která byla zejména v 60. – 80. letech použita v jejich šlechtění. Pro plemeno slezský norik bylo k tomuto očištění jednorázově použito metody SNP. Jejím účelem bylo nalézt jedince s genetickým podílem jiných plemen vyšším než 12,5 %. Pro další rozhodování je pak podstatné, zda daný jedinec splňuje všechna kritéria pro zaevidování jako genetický zdroj. Všechny podmínky jsou přitom uvedeny v platné Metodice uchování genetického zdroje plemene slezský norický kůň. Jako GZ může být evidován pouze jedinec, který:

 • byl do GZ zaevidován do roku 2005 včetně, nebo je od roku 2006 „čistokrevným zvířetem“ – „Čistokrevným zvířetem“ se rozumí jedinec s minimálním podílem 87,5 % genů předmětného plemene (ve 3. generaci předků je možný jeden předek jiného, nebo neznámého plemene),
 • je zapsán v Plemenné knize,
 • absolvuje a splní stanovená kritéria zkoušek výkonnosti,
 • svými parametry tělesných znaků odpovídá standardu plemene.

 

To prakticky znamená, že všichni jedinci koní, kteří nedosáhli podílu 87,5 % slezskonorických genů nemohou být nadále evidováni jako genetický zdroj. S takto očištěným souborem GZ koní se bude nadále pracovat podle následujících pravidel.

V rámci celé populace plemene SN budou od roku 2021 tvořit vlastní GZ, tedy nukleus plemene, pouze jedinci, kteří podstoupili testování SNP a mají podíl genů SN 0,875 a vyšší. Hodnota SNP testu bude ale uvedena u všech testovaných jedinců (tedy i u jedinců s podílem SN menším než 0,875), aby byla chovatelům známa, a bude využita při tvorbě připařovacího plánu. Chovatel si tak sám může propočítat předpokládanou hodnotu potomka jako aritmetický průměr hodnot obou rodičů, nicméně v připařovacím plánu vypracovaném v Ústředí evidenci koní budou tyto hodnoty vypočteny a zveřejněny také.

Seznam testovaných hřebců a klisen, kterým byl proveden SNP test a jejich hodnoty bude zveřejněn na webových stránkách ASCHK a SCHCHK.

POZOR! I nadále však platí, že i jedinci s hodnotou nižší, než 0,875 jsou plemennými koňmi, jsou zařazeni do jednotlivých oddílů PK SN a mohou být chovatelsky využíváni. V praxi tak mohou nastat následující kombinace.

Jak bude potomstvo evidováno do GZ?

 1. otec i matka mají provedenou analýzu SNP testů a oba mají hodnotu 0,875 nebo vyšší:
 • potomek je v GZ

 

 1. otec má provedenou analýzu s výsledkem nižším než 0,875 (2324 Nikas, 1336 Nefrit, 2061 Bertold, 2692 Gringot a 1733 Goliáš) a klisna má hodnotu vyšší než 0,875:
 • do GZ budou moci být zařazeni jen jedinci, pokud jejich hodnota SNP vypočtená jako průměr hodnot obou rodičů dosáhne požadované výše tj. 0,875 a vyšší. Celá skupina potomků po výše uvedených hřebcích (kteří nedosáhli požadovaného podílu genů 0,875) bude dále podrobně sledována. Vysoký počet potomků po těchto hřebcích není žádoucí, a proto bude další postup upřesněn v aktualizované Metodice uchování genetického zdroje plemene slezský norický kůň. Aktualizace Metodiky je plánována na rok 2021.

 

 1. otec má provedenou analýzu s výsledkem vyšším než 0,875 a klisna má hodnotu nižší než 0,875:
 • do GZ budou moci být zařazeni jen jedinci, pokud jejich hodnota SNP vypočtená jako průměr hodnot obou rodičů dosáhne požadované výše tj. 0,875 a vyšší. Celá skupina potomků po těchto klisnách (které nedosáhly požadovaného podílu genů 0,875) bude dále podrobně sledována. Vysoký počet potomků po těchto klisnách není žádoucí, a proto bude další postup upřesněn v aktualizované Metodice uchování genetického zdroje plemene slezský norický kůň. Aktualizace Metodiky je plánována na rok 2021.

 

 1. otec i matka mají hodnotu testu nižší než 0,875 a jsou vyřazeni z GZ
 • potomek nemůže být zařazen do GZ protože jeho hodnota nemůže dosáhnout požadované výše 0,875.

 

 1. otec (1836 Bar, 3728 Nacho bečvanský a 1438 Nippur zuberský) nebo matka nemají provedenou analýzu SNP
 • podíl genů potomka se vypočte jako průměr hodnoty rodiče, který má provedenu analýzu SNP, a vlastního sourozence, pokud takový sourozenec existuje. Vlastní sourozenec tedy musí mít proveden SNP test a vypočtená hodnota musí splnit limit 87,5% slezských genů. Pokud vlastní sourozenec neexistuje, pak potomek nemůže být zařazen do GZ, protože není možné určit výši hodnoty jeho SNP.
 1. u obou rodičů chybí SNP test
 • pro posuzovaného potomka se použije stejná hodnota SNP testu, jako vyšla u vlastního sourozence, pokud takový existuje. Takový potomek může být tedy výjimečně zařazen jako GZ, pokud má vlastního sourozence s vlastním pozitivním výsledkem SNP a pro zařazení jsou další důvody v souladu s institutem mimořádného zařazení podle zákona 154/2000 Sb.

Do praxe však vstupuje další podmínka pro zařazení jednice do GZ a tou je test parentity. Všichni jedinci nově evidovaní jako genetický zdroj musí předložit plemenné knize výsledky testu parentity, tzn. shody původu potomka s oběma rodiči. Tento test bude prováděn na náklady chovatele. Jako nejschůdnější se jeví odběr žíní inspektorem při pálení hříběte. První parentity budou provedeny u hříbat ročníku 2021 a chovatelé budou včas informováni.

Vážení chovatelé, dovolte mi ještě slovo na závěr. I přesto, že potomek nebude zařazen do GZ, v případě čistokrevné plemenitby se stále jedná o slezského norika se všemi jeho přednostmi, pro které jej již více než 150 let chováme.

 

Ivan Petrtýl

 

Kompletní seznamy výsledků a připařovací plán naleznete v dokumentech týkajících se SN zde.