Registrace hříběte Doporučení prezidia ASCHK pořadatelům svodů koní - Asociace svazů chovatelů koní

Doporučení prezidia ASCHK pořadatelům svodů koní

Prezidium ASCHK ČR přijalo dne 7.5.2020 hlasováním per rollam usnesení, kterým s účinností od 11.5.2020 vydává doporučení pro pořadatele chovatelských závodů, zkoušek výkonnosti, výstav a podobných akcí (dále jen svodů koní).

 

Usnesení prezidia ASCHK ČR ze dne 7.5.2020 o podmínkách pořádání svodů koní v době trvání nouzového režimu vyhlášeného na území České republiky.

V souladu s usneseními Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 o přijetí́ krizového opatření č. 452 a č. 453 jejichž účinnost vstoupila v platnost dne 24. dubna 2020 a dále ze dne 30. dubna 2020 č.  490 a č. 493, jejichž účinnost vstoupí v platnost dne 11. května 2020 (dle vládního harmonogramu bude další vlna uvolňování od 25. května 2020, podmínky platné od tohoto data prezidium upřesní dalším samostatným usnesením až budou známy přesné podmínky).

 

Prezidium ASCHK ČR:

I. Vydává doporučení pro pořadatele svodů koní:
a) s účinností od 11. května 2020 doporučuje pořadatelům uspořádat akce tak, že se na jednom místě nachází nejvýš 100 osob.
b) svody koní se mohou konat pouze jako jednodenní akce bez možnosti ustájení koní přes noc a nabídkou ubytování případně prostoru pro umístění karavanu přes noc,
c) vládním usnesením daný limit počtu osob na předvadišti/sportovišti není limitem počtu účastníků, ale jedná se o počet osob současně se zdržujících ve stejný okamžik na předvadišti – viz odst. II. bod a)
d) za dodržování podmínek uvedených v bodě II. a všech platných opatření odpovídá pořadatel dané akce

II. Společné podmínky pro pořádání akcí uvedených v bodě I. dle usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 490 a č. 493 s účinností od 11. května 2020:
1. Na venkovním i vnitřním předvadišti/sportovišti musí být dodržována následující pravidla:
a) předvadištěm/sportovištěm se v rámci svodů koní rozumí:

– kolbiště, drezurní obdélník, jezdecká hala nebo jiný vyhrazený prostor na kterém probíhá svod,

– opracoviště, kde se účastníci a koně připravují před svodem a nebo označené stanoviště, kde se účastníci a koně shromažďují před předváděním, včetně prostor veterinárních kontrol, nebo přejímek

– věž nebo jiná stanoviště rozhodčích, posuzovatelů či hodnotitelů

– prostory těsně přilehlé k výše uvedeným prostorám včetně tribuny a přilehlých cest

b) na předvadišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

c) vzdálenost mezi účastníky a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry, tento odstup musí zachovávat mezi sebou i osoby neúčastnící se s výjimkou členů domácnosti,

d) všichni účastníci (předvádějící, funkcionáři, ošetřovatelé, doprovod), kteří se v danou chvíli neúčastní předvádění, přípravy před předvedením nebo soutěže jsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

e) na předvadišti musí být volně k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

f) nejsou využívány související vnitřní prostory předvadiště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

2. Pro provoz veřejného stravování byla Vládou ČR stanovena následující pravidla:

a) je zakázán prodej občerstvení ve vnitřních prostorech,

b) pro provoz venkovních prostor provozovny stravovacích služeb platí:

– zákaznici jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

– venkovní́ prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící́ zákaznici ve kterékoliv časti nebyli ve vzdálenosti kratší́ než 1,5 m od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní́ prostory provozovny od okolí́ dělí pevná́ bariera bránicí šíření kapének z dýchacích cest,

– provozovatel aktivně̌ braní́ shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 m, včetně čekací zóny provozovny,

– při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna moznost dezinfekce rukou pro zákazníky,

– zákazníkům je umožněn přistup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákaznici při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,

– dezinfekce židlí a stolů se provádí́ před usazením každé nové skupiny zákazníků,

– v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí́ alespoň̌ každé 2 hodiny,

– zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,

– v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocněni COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,

– provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,

  1. Pořadatel/pověřený subjekt nebo odpovědná osoba má povinnost ověřit podmínky pořádání akcí na územně příslušné krajské hygienické stanici a nese odpovědnost za jejich dodržování musí organizaci dané akce přizpůsobit všem platným nařízením.
  2. Vzhledem k tomu, že každý pořadatelský areál má naprosto odlišné podmínky a možnosti, není možné stanovit přesné organizační podmínky jednotlivých akcí. Organizace svodů koní pod hlavičkou ASCHK, je tak plně kompetenci a také na plné odpovědnosti pořadatele, a to včetně rozhodnutí, zda je za daných okolností a splnění všech podmínek schopný svod uspořádat.

 

Jednotlivé podmínky se budou dále upravovat v souladu s nařízeními Vlády ČR a harmonogramem uvolňování podnikatelských a dalších činností.

 

Schváleno prezidiem ASCHK ČR hlasováním per rollam dne 7.5.2020