Evidence koní

Tyto informace vydává NH Kladruby nad Labem, s.p. - Ústřední evidence koní ČR Slatiňany (dále jen "ÚEK), který pro Českomoravskou společnost chovatelů a.s. (dále jen "ČMSCH"), jako osobu pověřenou vedením ústřední evidence hospodářských zvířat, smluvně zajišťuje vedení ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců s koňmi. Podrobné informace, týkající se evidence anglických plnokrevníků, poskytne chovatelům Jockey Club ČR, informace o evidenci klusáků pak Česká klusácká asociace (bližší informace lze nalézt na v kapitole 11. Kontakty v přiloženém dokumentu)

Tyto pokyny podávají stručnou formou informace o zásadách označování a evidence koní, oslů a jejich kříženců s koňmi (dále jen "koně"), včetně všech nezbytných podkladů, které jsou chovatelé a ostatní osoby povinni předkládat ÚEK k zajištění její činnosti. Zároveň pokyny předkládají také zásady vedení Ústředního registru plemeníků, systém připouštěcího rejstříku a rozsáhlý seznam nezbytných kontaktů institucí a osob působících v chovu koní.

Povinnost označování a evidence koní vyplývá ze zákona č.154/2000 Sb.,o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších novel č. 162/2003 Sb., č. 282/2003 Sb., č. 309/2002 Sč., č. 444/2005 Sb., č. 130/2006 Sb. a č. 32/2011 Sb. (dále jen "plemenářský zákon"). Prováděcím předpiem je mimo jiné vyhláška  č. 448/2006 Sb. o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, novelizovaná vyhláškou č. 57/2011 Sb. (týká se šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat)  a vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se  stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství  a osob stanvených plemenářským zákonem (dále jen "vyhláška"). Také tato vyhláška byla několikrát novelizována (č. 199/2007 Sb., č. 213/2009 Sb., č. 202/2010 Sb.). Způsob označování a evidence koní stanovuje s účinností od 1.7.2009 Nařízení komise (ES) č. 504/2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých. Jedná se o přímo aplikovaný předpis Evropských polečenství - to znamená, že platí přímo v každém členském státu bez nutnosti uvádět jej v národní legislativě.

Tyto pokyny vycházejí z jednotlivých výše uvedených právních předpisů, ale nemohou je nahradit. Základním předpokladem je proto znalost všech ustanovení, týkajících se označování a evidence koní.

Pokyny jsou vybaveny poměrně rozsázlým aparátem zkratek, aby netrpěla srozumitelnost nadměrnou délkou textu. Jejich vysvětlivky jsou jednak v textu, jednak v kapitole 2. Tam, kde se v textu hovoří o "koních", jedná se vždy o koně, osly a jejich křížence.

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a formulářů naleznete též na internetové adrese Ústřední evdience koní: www.uek.cz.

Pokyny pro vedení ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců byly v souladu s plemenářským zákonem schváleny Ministerstvem zemědělství dne 21.3.2012.