Zelená nafta pro živočišnou výrobu

Druhá etapa účinnosti novely zákona o spotřebních daních, tzv. „Zelené nafty“, začala 1. července 2017. Chcete-li uplatnit vratku za živočišnou prvovýrobu z období 01/2016 – 03/2017, mají fyzické osoby šanci až do 25. 10. 2017. Tímto zdaňovacím obdobím je březen 2017 (použijete k tomu formulář pro březen 2017).

Pokud jste tedy ještě nepodávali přiznání za březen 2017, můžete v něm požádat i o tuto vratku na ŽV a DAP bude obsahovat:

  • množství PHM spotřebovaných za období 01/2016 – 02/2017 v živočišné prvovýrobě
  • množství PHM spotřebovaných za období 03/2017 v živočišné prvovýrobě
  • množství PHM spotřebovaných za období 03/2017 v rostlinné prvovýrobě, pokud subjekt provozuje i rostlinnou prvovýrobu

Pohonné hmoty spotřebované do 30. 6. 2017 se budou uplatňovat prostřednictvím vzoru č. 4 (v příloze). Od července 2017 dochází ke změnám ve vyplňování kódů činnosti. Dosud se rozlišovala jen rostlinná a živočišná výroba. Koeficienty vratek pro období březen – červen 2017 najdete rovněž v příloze. Řiďte se však jednoduchým pravidlem – uplatňovaný měsíc se řídí předpisy právě pro to období a daňové přiznání k tomu patřící.

Od 1. července 2017 do 31. prosince 2018 je vratka spotřební daně odstupňovaná podle intenzity chovu hlavních druhů hospodářských zvířat. Čím více zvířat budou chovat zemědělci na jednotku plochy, tím větší vratku spotřební daně dostanou. Nově od 1. 7. se bude moci žádat o vratku i na rybářství a lesnictví. Od 1. ledna 2019 by se měly vratky spotřební daně sjednotit pro všechny činnosti v zemědělské prvovýrobě na 4,38 Kč za jeden litr nakoupených minerálních olejů.

Od 1. července 2017 do 31. prosince 2018 je rozdělení činností následovné:

1 – rostlinná prvovýroba

2 – živočišná prvovýroba

31 – kombinovaná rostlinná a živočišná prvovýroba s intenzitou chovu do 0,2

32 – kombinovaná rostlinná a živočišná prvovýroba s intenzitou chovu nad 0,2 do 0,4

33 – kombinovaná rostlinná a živočišná prvovýroba s intenzitou chovu nad 0,4

4 – lesnictví

5 – rybářství

 

K daňovému přiznání (vzor č. 5 – v příloze) budete přikládat:

- kopii dokladů o nákupu minerálních olejů (pohonných hmot)

- přehled o skutečné spotřebě minerálních olejů v rostlinné prvovýrobě

- přehled o skutečné spotřebě minerálních olejů v živočišné prvovýrobě

V přehledu o skutečné spotřebě minerálních olejů v živočišné prvovýrobě se uvádí:

- počet chovaných hospodářských zvířat k poslednímu dni měsíce, za který přiznání podáváte (údaj vychází z ústředních evidencí či registrů daných zvířat)

- množství spotřebovaných minerálních olejů

- u místa spotřeby půjde nejčastěji o číslo hospodářství, v případě odvozu nebo aplikace vedlejších živočišných produktů na půdu také označení místa uložení nebo aplikace (MZe k tomuto ve své tiskové zprávě uvádí: „V daňovém přiznání se s ohledem na zpravidla opakující se strukturu činností v živočišné výrobě oproti rostlinné výrobě nevykazuje spotřeba nafty rozepsaná na jednotlivé činnosti s uvedením konkrétního místa a času. Celní správa nemůže po zemědělcích vyžadovat rozpis jednotlivých činností v živočišné výrobě. Přesto je vhodné, aby daňový subjekt seznam činností, které provádí v živočišné výrobě, na vyžádání poskytl (bez uvedení místa a času činnosti).“).

Návrh tabulky pro RV i ŽV najdete také v příloze.

V případě právnických osob zůstává zachován nejzazší okamžik pro uplatnění nároku na vrácení daně, tedy dva měsíce ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. V případě fyzických osob však novela, opětovně posouvá nejzazší okamžik pro uplatnění nároku, a to šest měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé.

Vždy aktuální informace najdete na tomto odkazu: https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/mineraly/Stranky/ZN.aspx .

Také si dovoluji připomenout, že Celní správa apeluje na využívání vyplňování tiskopisů přiznání ve formuláři „ZFO“ a elektronického podávání přiznání prostřednictvím datové schránky, popř. elektronické podávání za použití datové zprávy podepsanou uznávaným elektronickým podpisem (§71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád). Vyplňování tímto způsobem bude pro Vás jednodušší především automatickou kontrolou správnosti údajů a načítání dat o daňovém subjektu. Formulář „ZFO“ najdete zde https://forms.celnisprava.cz/webfiller/formservice/filler.open?DocID=281137792

S pozdravem

Aneta Matoušková

Obrázky: