Veřejné tréninky na jízdárně Lhota

Národní pony společnost (NPS) ve spolupráci s Jezdeckým klubem dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem / Stará Boleslav připravila pro všechny zájemce o speciální výstavní třídy v letošním roce dva veřejné tréninky. Ten první se uskutečnil 21.4.2018 a byl zaměřen na speciální výstavní třídy (SVT) Mladý vystavovatel a dále na všechny ostatní jezdecké SVT, od LR až po OR. Školitelkami byly Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová. Na druhém veřejném tréninku, který se konal 12.5.2018, se sešli zájemci o SVT Working Hunter Pony, kterým se celou sobotu pečlivě věnoval Ing. Ludvík Jandourek. Potěšil nás veliký zájem ze strany frekventantů, mezi nimiž byli nejen zkušení výstavní matadoři, ale i velké množství nováčků.

V rámci dubnového veřejného tréninku byl rozhodně největší zájem o SVT Mladý vystavovatel, které se zúčastnilo 14 dvojic, rozdělených do několika lotů. V každém z nich si účastníci vyzkoušeli jak společné předvedení ve skupině, tak individuální prezentaci. Při společném předvedení ve skupině jsme se zaměřili na nácvik správného tempa, potřebného pro dobré předvedení v kroku a klusu. Odhad správného tempa bývá jednou z nejčastějších chyb, se kterými se ve výstavním kruhu setkáváme. Dále jsme se soustředili na dobré přechody, korektní vedení koně a orientaci v prostoru, spočívající hlavně v udržování bezpečných rozestupů a včasném zastavení při zařazování se do zástupu po dokončení klusové fáze ve skupině. V individuální části jsme se věnovali především výstavnímu postoji, probrali jsme akceptovatelné typy postojů, vysvětlili jejich jednotlivá úskalí a dle exteriéru jednotlivých koní doporučili, co by pro daného koně bylo nejvhodnější. Velmi důležitou součástí nácviku výstavního postoje byl i způsob práce s poníkem, směřující k udržení jeho pozornosti a ke správnému postoji vystavujícího před koněm, který svým tělem a držením vodítka, nebo otěží, nebude bránit posuzovateli ve výhledu na hlavu koně. Poté každý z účastníků trénoval korektní předvedení na středové čáře v kroku a klusu tak, aby zvládl obrat, po obratu se s koněm na středové čáře udržel, naklusal a správně proklusal následující oblouk za posuzovatelem.

Ve třídě Lead Rein je prezentace poníka velmi často ovlivněna tím, jak dané zvíře komunikuje a spolupracuje se svým vodičem a obvykle toto bývá také nejslabším článkem prezentací jednotlivých týmů. Vodič musí být se svým poníkem dokonale sehraný, jejich komunikace musí probíhat na základě neznatelných povelů a jen za těchto podmínek pak může být pony dobrou oporou svému začínajícímu jezdci, který se v mnoha případech na vedení poníka podílí minimálně, nebo vůbec. Právě z tohoto důvodu leadreinový trénink zahájili samotní vodiči s poníky, bez dětí, a pracovali na nácviku komunikace, vedení a odhadu vhodného tempa pro dobré předvedení v pohybu, které by se mělo přizpůsobit jezdecké úrovni daného dítěte. V druhé části tréninku, již s dětmi, jsme pracovali na synchronizaci celého týmu a více jsme se věnovali dětem po jezdecké stránce.

Od letošní sezóny nejsou již podle pravidel NPS v jednotlivých jezdeckých třídách povinné vzorové úlohy, které se používaly v předcházejících letech. Od soutěžících se očekává určitá míra kreativity v přípravě vlastní úlohy, která bude obsahovat dle jednotlivých úrovní požadované chody a přechody, což jim dává prostor předvést svého pony v co nejlepším světle. Jinými slovy to znamená „ušít úlohu danému koni na míru“. Ta by ovšem neměla být příliš složitá, překombinovaná a dlouhá, důraz se klade na dobrý rytmus ve všech chodech a kvalitní plynulé přechody. U koní, kteří mají výrazně lepší projev v klusu než ve cvalu, je třeba zařadit delší klusové a kratší cvalové úseky a naopak. Zejména u mladých koní, soutěžících prvním rokem, je třeba se také zamyslet nad vhodným zakomponováním začátků cvalových pasáží do úlohy. Z pohledu posuzovatele je důležité i to, zda soutěžící ke své individuální úloze využívá celý prostor výstavního kruhu. Každou předvedenou úlohu jsme tedy z tohoto pohledu zhodnotily a účastníkům jsme navrhli její případné úpravy.

Nově si od letoška jezdci ve třídě First Ridden samostatně, bez pomoci stevarda, upravují rozestupy během svého společného předvedení ve skupině, což již v předešlých letech bylo zcela běžnou praxí ve třídách JR a OR. Tato skutečnost od nich vyžaduje větší soustředění a neustálé sledování dění ve výstavním kruhu, protože velmi důležitým aspektem věci je neohrozit při úpravě rozdělení ani své spolusoutěžící, ani posuzovatele či stevarda. I tuto drobnou změnu, která bude v letošním roce po jezdcích ve FR požadována, jsme si v rámci VT procvičili.

O tři týdny později jsme se na stejném místě setkali se všemi zájemci o výstavní třídu Working Hunter Pony (WHP). Velmi mnoho chovatelů a majitelů pony a koní příslušejících k původním britským plemenům v poslední době hledá možnost, jak na „jednom místě“ prověřit co nejvíce užitkových vlastností svého svěřence. Hodně široký pohled nám mohou poskytnout například speciální výstavní třídy WHP, během nichž je daný jedinec hodnocen postupně při práci na překážkách (styl koně, ovladatelnost) a dále v jezdecké úloze a při předvedení na ruce (exteriér, typ, kondice, individuální prezentace, ovladatelnost). Tato výstavní třída tedy zohledňuje velkou část pro chovatele důležitých ukazatelů, jak samotnou kvalitu daného jedince, tak jeho pracovní vlastnosti. Každá dvojice může během soutěže nasbírat maximálně 100 bodů, z toho 70 za práci koně na překážkách, jeho ovladatelnost a jezditelnost. A právě na tuto stěžejní část WHP soutěží byl cílen i VT s Ing. Ludvíkem Jandourkem.

Účastníci byli rozděleni dle stupně jezdeckého výcviku do dvoučlenných lotů, které absolvovaly kompletní hodinový trénink, jehož součástí bylo procvičení všech věcí, potřebných k bezproblémovému zvládnutí první fáze třídy WHP. Hlavním cílem bylo tedy překonání připraveného kurzu překážek v pravidelném a odpovídajícím tempu, s ohledem na volbu ideální dráhy a korektních nájezdů na jednotlivé skoky. S každým účastníkem Ing. Jandourek pracoval individuálně. Jeho přístup k frekventantům byl velmi vstřícný a příjemný a díky svým mnohaletým bohatým trenérským zkušenostem si dokázal najít cestu i k jezdcům té nejmladší věkové kategorie. Právě ti méně zkušení se nejvíce potýkali s korektními nájezdy na překážky a cvalem na správnou nohu po jejich absolvování. Dále s nimi Ing. Jandourek pracoval na tom, aby po skoku nedělali příliš brzké a ostré obraty a naučili se vyhledávat ideální trasu. U některých z nich bylo třeba poopravit sed, nebo vysvětlit, jak korektně pracovat s otěží, aby se docílilo lepšího přilnutí a dobrého vedení koně po parkuru.

Věříme, že oba veřejné tréninky přinesly účastníkům potřebné informace a posunuly je v jejich další práci tím správným směrem. Přejeme všem ve výstavní sezóně 2018 mnoho úspěchů.

Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová, 5/2018

 

Obrázky: