Deklarace chovu koní / dotační rok 2017 - upozornění

Státní zemědělský intervenční fond vydal toto důležité prohlášení k chovatelům koní:

Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor:

  • Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA)
  • Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO, 2014-2020) - podopatření Ošetřování travních porostů
  • Opatření ekologické zemědělství (EZ, 2014-2020) – DPB s kulturou trvalý travní porost

...a zároveň chová koně v kontrolním období od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017, je povinen doložit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu:

1) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.)

2) elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní v hospodářství.

Deklaraci chovu koní 2017, jejíž nedílnou součástí je opis registru koní v hospodářství, bude možné vygenerovat a podat přes Portál farmáře nejdříve 30. září 2017.

Vygenerování a odeslání Deklarace chovu koní se skládá z následujících kroků:

1) Příprava datové sady v IZR a odeslání datové sady z IZR na Portál farmáře SZIF

2) Generování formuláře na Portálu farmáře SZIF

3) Podání DCHK přes Portál farmáře SZIF

Vyplněné výše uvedené dokumenty žadatelé dokládají Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nejpozději do 31. října 2017!

Nedoručí-li žadatel pro dotační rok 2017 na SZIF Deklaraci chovu koní nejpozději do 31. října 2017 včetně elektronického opisu registru koní, nebudou koně zohledněni při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat!

Pro opatření Ekologické zemědělství zároveň platí, že žadatel musí mít na hospodářství, na kterém chová koně a které deklaruju na Deklaraci chovu koní, evidovaný v IZR ekologický statut pro druh koňovití.

Více informací o generování a podání Deklarace chovu koní je uvedeno v příručce, která je ke stažení na https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost, v části Ke stažení a složce Jednotná žádost.

Obrázky: